Tidsregistrering

OnTop har systemer for å hjelpe medarbeidere å huske å registrere medgått tid i tillegg til sin egen tidskonto.

OnTop har flere typer tidsregistrering.

Tid på ordre

På hver ordre kan medarbeidere registrere medgått tid. Tiden kan tilknyttes ulike prosesskoder. Ved fakturering kan deler eller all tidsregistrering legges til som egne fakturalinjer.

På en ordre er det enkelt å få oversikt over hvor mye tid som er gått med, hvor mye av tiden som regnes som «fakturerbar» sammen med anslått verdi på den medgåtte tiden.

Nærvær/stempling

OnTop har systemer for medarbeideres tilstedeværelse. Et enkelt system for «stempling» gir god oversikt over medarbeidere som er til stede, er ute i møter eller fraværende.

Stempling kan manuelt eller automatisk sørge for at det registreres overtid på medarbeidere som jobber utover normert tid.

Tidskonto

Stemplet tid kan knyttes til en tidskonto hvor enhver medabeider selv kan følge med på sin konto mht. mulig avspasering eller overtidsbetaling.

OnTop holder også oversikt over sykedager, feriedager og annet fravær.